Zorg op school

In onze school hechten we zeer veel belang aan de zorg van onze leerlingen. Dat doen we op meerdere niveaus: 

Zorg op klasniveau

Onze leerkrachten kennen de sterktes, zwaktes en noden van hun leerlingen. Zij zijn de eerste personen die signalen opvangen. Ze hebben een goed overzicht van het individuele- en het groepsgebeuren in de klas. Ze bieden de kinderen, in de mate van het mogelijke, leerstof op maat aan, aangepast aan het niveau en de snelheid. Er wordt gebruik gemaakt van herhalings- en verrijkingsoefeningen. Wanneer een leerkracht ziet dat een leerling extra hulp kan gebruiken, dit kan zowel op vlak van leerondersteuning als ondersteuning op sociaal/emotioneel vlak, kan hij het zorgteam inschakelen.  

Zorg op schoolniveau

We volgen onze kleuters en lagereschoolkinderen op aan de hand van observatielijsten en toetsen. Daarnaast organiseren we ook een multidisciplinairoverleg (leerkracht, directeur, zorgcoördinator en eventueel externe deskundigen) waarop de leerlingen besproken worden. 

Zorg op maat

We zorgen in overleg met de ouders voor extra voorzieningen voor leerlingen met een beperking. 

Zorgteam

Wanneer een kind extra hulp nodig heeft, kan de leerling, leerkracht of ouder bijkomend de hulp van de zorgcoördinator en ruimer het zorgteam inschakelen. Het team bestaat uit de directie, de zorgcoördinator en eventueel het CLB. Er wordt in onderling overleg met de ouders, leerkracht en leerling een handelingsplan opgesteld, rekening houdend met de noden van het kind. Samen met de zorgcoördinator wordt er gezocht naar oorzaken en oplossingen voor zorgproblemen. Waar nodig kan de zorgcoördinator fungeren als brugfiguur tussen de school en het CLB of andere externe diensten zoals logopedisten, kinesisten, revalidatiecentra, centra voor geestelijke gezondheidszorg, … 

Heeft je kind hulp nodig? Neem contact op met de leerkracht of met onze zorgcoördinator: juf Muriëlle